Features

Gebruiksvoorwaarden
CarePocket App

Laatst gewijzigd: 03 januari 2023

De CarePocket App is een product van ©Brandsparency Studio

Indien is overeengekomen dat ©Brandsparency Studio de ©CarePocket App ter beschikking stelt en toegang geeft aan Opdrachtgever en/of Gebruikers, zijn ook de navolgende gebruiksvoorwaarden van toepassing naast en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Strippenkaarten voor incidenteel/periodiek onderhoud van ©Brandsparency Studio.

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

1.1 “©Brandsparency Studio”: ©Brandsparency Studio is de eigenaar en ontwikkelaar en tevens Licentie-houder van de ©CarePocket App, waarbij deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

1.2 “©CarePocket App”: de webapplicatie die door ©Brandsparency Studio is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan Opdrachtgever en/of Gebruikers voor gebruik op Devices.

1.3 “Device(s)”: een draagbaar device, zoals mobiele telefoon en/of tablet, waarmee Gebruikers gebruik maken van de ©CarePocket App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem en een Wifi verbinding.

1.4 “Dienst”: het ter beschikking stellen en het verlenen van toegang aan Opdrachtgever en/of Gebruikers tot de ©CarePocket App op Devices.

1.5 “Documentatie”: door ©Brandsparency Studio verschafte beschrijvingen van de specificaties, functionaliteiten, gebruiksmogelijkheden en alle overige documenten met betrekking tot de ©CarePocket App.

1.6 “Gebruiker(s)”: een natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep bij het bedrijf van Opdrachtgever, die de ©CarePocket App op een Device geïnstalleerd heeft en gebruik van mag maken.

1.7 “Licentie”: de door ©Brandsparency Studio aan Opdrachtgever en Gebruikers verleende toestemming om de ©CarePocket App te mogen gebruiken.

1.8 “Onderhoud”: het verrichten van incidenteel/periodiek onderhoud door ©Brandsparency Studio op verzoek van Opdrachtgever en/of Gebruikers middels een overeengekomen strippenkaart om de webcontents van de ©CarePocket App up-to-date te houden.

1.9 “Opdrachtgever”: de contractpartij van ©Brandsparency Studio, dan wel een natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie een mogelijke Overeenkomst is of wordt gesloten.

1.10 “Overeenkomst”: indien van toepassing, een schriftelijke bevestiging tussen Opdrachtgever en ©Brandsparency Studio waar aan Opdrachtgever en/of Gebruikers tegen overeengekomen kosten een gebruiksrecht, Dienst, Licentie en Onderhoud worden verleend.

2. Toepasselijkheid

2.1 Naast en in aanvulling op de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van strippenkaarten gelden deze gebruiksvoorwaarden ook voor elk aanbod, elke factuur en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ©Brandsparency Studio voor gebruik, Dienst, Licentie en Onderhoud van de ©CarePocket App, waarop ©Brandsparency Studio ook deze gebruiksvoorwaarden toepasselijk heeft verklaard.

2.2 De ©CarePocket App wordt ter beschikking gesteld en beheerd door ©Brandsparency Studio en onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

2.3 Dienst van de ©CarePocket App is uitsluitend mogelijk indien een Licentie voor de ©CarePocket App vooraf tussen Opdrachtgever en ©Brandsparency Studio schriftelijk (per e-mail) is overeengekomen.

2.4 Dienst van de ©CarePocket App komt tot stand door aanbod en schriftelijke aanvaarding. Dienst van de ©CarePocket App wordt aangegaan vanaf het moment van gehele vooruitbetaling van de overeengekomen Licentie-kosten zoals gespecificeerd in artikel 5.1 van deze gebruiksvoorwaarden.

2.5 Opdrachtgever en/of Gebruikers worden via het inlogscherm van de ©CarePocket App gevraagd om deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te accepteren voor het gebruik van de ©CarePocket App op Devices.

3. Gebruiksrecht

3.1 ©Brandsparency Studio verleent aan Opdrachtgever en/of Gebruikers een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht voor het gebruik van de ©CarePocket App, al dan niet door middel van Dienst en Licentie, voor individueel, niet-commercieel gebruik door Opdrachtgever en/of Gebruikers voor de interne bedrijfsdoeleinden in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

3.2 Het is Opdrachtgever en/of Gebruikers toegestaan:
a. Het laden, weergeven, raadplegen en bekijken van de ©CarePocket App op door Opdrachtgever en/of Gebruikers gekozen Devices in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden zoals in lid 1 van dit artikel beschreven;
b. De ©CarePocket App installeren op een onbeperkt aantal Devices door middel van een door ©Brandsparency Studio verstrekte QR code, mits de ©CarePocket App door Gebruikers onder dezelfde zorginstelling van Opdrachtgever wordt gebruikt.

3.3 Het is Opdrachtgever en/of Gebruikers niet toegestaan:
a. De gehele of gedeeltelijke ©CarePocket App en Documentatie, dan wel enige kopie daarvan, te verkopen, uit te lenen en beschikbaar te stellen aan derden;
b. De ©CarePocket App te gebruiken voor werkzaamheden ten behoeve van derden, of voor andere bedrijfsdoeleinden dan in lid 1 van dit artikel beschreven;
c. De ©CarePocket App en de door ©Brandsparency Studio verstrekte QR code aan niet-geautoriseerde derden door te geven;
d. De ©CarePocket App te decompileren, te reverse-engineeren, te vertalen en te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ©Brandsparency Studio;
e. Technische functies die bedoeld zijn om de ©CarePocket App te beschermen, te verwijderen of te omzeilen, of door derden te laten verwijderen of te laten omzeilen;
f. De ©CarePocket App en Documentatie anderszins openbaar te maken, te verveelvoudigen of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ©Brandsparency Studio.

3.4 Onder het gebruiksrecht valt tevens de door ©Brandsparency Studio aan Opdrachtgever en/of Gebruikers ter beschikking te stellen Documentatie.

3.5 Gedurende een periode van drie maanden na het eerste gebruik van de ©CarePocket App is ©Brandsparency Studio gehouden naar beste vermogen eventuele gebreken in de ©CarePocket App te herstellen, indien de ©CarePocket App niet aan de specificaties uit de door ©Brandsparency Studio verstrekte Documentatie voldoet. Ingeval van onbevoegd gebruik van de ©CarePocket App, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, en ingeval van niet aan ©Brandsparency Studio toe te rekenen oorzaken, is Opdrachtgever de kosten van herstel aan ©Brandsparency Studio verschuldigd.

4. Gebruik van de CarePocket App

4.1 Het gebruik van de ©CarePocket App is voor eigen rekening en op eigen risico en kosten van Opdrachtgever en/of Gebruikers.

4.2 Om de ©CarePocket App te downloaden en te gebruiken, dienen Opdrachtgever en/of Gebruikers te zorgen voor het juiste Device met elke vereiste internet- en/ of telecommunicatieverbinding en alle benodigde software.

4.3 Bij oplevering van de ©CarePocket App zal ©Brandsparency Studio aan Opdrachtgever en/of Gebruikers een QR code voor het downloaden en de installatie van de ©CarePocket op een Device verstrekken, waarmee Opdrachtgever en/of Gebruikers toegang kunnen krijgen tot de ©CarePocket App. Opdrachtgever en/of Gebruikers zullen de verstrekte QR code binnen hun zorginstelling geheimhouden.

4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan het gebruik en de toegang tot de ©CarePocket App worden beveiligd door een specifieke inlogcode.

4.5 Opdrachtgever en Gebruikers verkrijgen de ©CarePocket App in de vorm van een progressive webapplicatie voor draagbare Devices. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever en Gebruikers strekt zich niet uit tot de broncode van de ©CarePocket App. De broncode van de ©CarePocket App wordt nimmer aan Opdrachtgever en Gebruikers ter beschikking gesteld.

4.6 Opdrachtgever en Gebruikers moeten vertrouwelijkheid in acht nemen in overeenstemming met lid 3 en lid 4 van dit artikel, en zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang van derden tot de ©CarePocket App.

4.7 Zoals in artikel 3.2.b. van deze gebruiksvoorwaarden beschreven zal Opdrachtgever de ©CarePocket App uitsluitend door Gebruikers (eigen medewerkers) binnen zijn zorginstelling laten gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van zijn zorginstelling. Opdrachtgever en/of Gebruikers garanderen dat alle informatie die aan ©Brandsparency Studio wordt verstrekt, juist, actueel en volledig is en niet misleidend is door weglating of anderszins. Ingeval van wijziging van de verstrekte informatie, dienen Opdrachtgever en/of Gebruikers ©Brandsparency Studio hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Licentie van de CarePocket App

5.1 ©Brandsparency Studio houdt het exclusieve recht de door ©Brandsparency Studio ontwikkelde webapplicatie “©CarePocket App” verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels een Licentie aan Opdrachtgevers en Gebruikers ter beschikking te stellen.

5.2 De Licentie geldt alleen voor het gebruiksrecht en Dienst van de ©CarePocket App en wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode van één jaar. De verlengingstermijn bedraagt bij elk opvolgend jaar van de Licentie steeds maximaal één jaar.

5.3 Onder Licentie voor het gebruiksrecht en Dienst van de ©CarePocket App wordt verstaan: het van tijd tot tijd bijwerken van de ©CarePocket App om de prestaties, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden te verbeteren, het framework van de ©CarePocket App up-to-date te houden en/of beveiligingskwesties te verhelpen.

5.4 Alle overige werkzaamheden die anders dan bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn uitgesloten: het incidenteel/periodiek onderhoud waaronder wordt verstaan contentbeheer van de ©CarePocket App, tenzij vooraf een strippenkaart tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

5.5 De ©CarePocket App kan software van derden bevatten. Opdrachtgever en Gebruikers gaan ermee akkoord om alle toepasselijke voorwaarden van derden na te leven bij het gebruik van de ©CarePocket App.

5.6 ©Brandsparency Studio verzamelt geen persoonlijke gegevens door middel van het gebruik en Dienst van de ©CarePocket App, en slaat deze ook niet op en/of verwerkt deze niet op elke andere wijze.

6. Duur en activatie van de
     CarePocket App

6.1 Dienst van de ©CarePocket App treedt in werking nadat de betaling van de overeengekomen Licentie-kosten uiterlijk binnen 21 werkdagen na dagtekening van de factuur, volledig zijn voldaan.

6.2 Het gebruiksrecht en Dienst van de ©CarePocket App worden aangegaan voor de duur van één jaar in verband met terugkerende Licentie-kosten, en worden daaropvolgend telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van telkens één jaar.

6.3 De Licentie voor het gebruik en Dienst van de ©CarePocket App kan gedurende het eerste jaar niet tussentijds worden opgezegd door Opdrachtgever. Na afloop van het eerste Licentie-jaar kan Opdrachtgever te allen tijde de Licentie van de ©CarePocket App schriftelijk (per e-mail) vóór het einde van iedere kalendermaand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

6.4 ©Brandsparency Studio is te allen tijde gerechtigd de Dienst van de ©CarePocket App tussentijds of met onmiddellijke ingang te blokkeren indien Opdrachtgever en/of Gebruikers toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van hun verplichtingen, dan wel in de volgende situaties:
– indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen van Licentie-kosten en/of strippenkaart voor incidenteel/periodiek Onderhoud heeft voldaan;
– bij misbruik van de ©CarePocket App, dan wel bij misbruik van de verstrekte QR code zoals in artikel 4.3 van deze gebruiksvoorwaarden beschreven;
– als Opdrachtgever en/of Gebruikers niet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden, of aan de Algemene Voorwaarden, of de gebruiksvoorwaarden van strippenkaarten van ©Brandsparency Studio.

6.5 Opzegging van de Dienst van de ©CarePocket App met inachtneming van de in lid 3 genoemde opzegtermijn en /of op grond van lid 4 van dit artikel, heeft tot gevolg dat het gebruiksrecht en Dienst van de ©CarePocket App voor Opdrachtgever en Gebruikers wordt ingetrokken. Opdrachtgever en/of Gebruikers zijn dan verplicht de ©CarePocket App op Devices te verwijderen, alsmede de Documentatie en alle overige door ©Brandsparency Studio aan Opdrachtgever en/of Gebruikers verstrekte documenten te vernietigen.

6.6 Restitutie van reeds betaalde Licentie-kosten door de Opdrachtgever, noch geheel of gedeeltelijk, is geenszins mogelijk na opzegging of onderbreking van het gebruiksrecht en Dienst van de ©CarePocket App.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Met de ©CarePocket App kunnen Opdrachtgever en/of Gebruikers bepaalde informatie over bedrijfs-, medische protocollen en procedures raadplegen en bekijken, en andere informatie die op verzoek van Opdrachtgever en/of Gebruikers worden toegevoegd door middel van een strippenkaart aan de functionaliteiten van de ©CarePocket app. De exacte reikwijdte van de informatie is afhankelijk van de verstrekte webcontents die Opdrachtgever en/of Gebruikers in de ©CarePocket App wensen te gebruiken.

7.2 Dienst van de ©CarePocket App is beperkt tot het weergeven van bepaalde informatie en functionaliteiten van de ©CarePocket App zoals in lid 1 van dit artikel beschreven. ©Brandsparency Studio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor medisch handelen: dit blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en/of Gebruikers. Als Opdrachtgever en/of Gebruikers vragen hebben in verband met de informatie die in de ©CarePocket App wordt weergegeven, conclusies die daaruit kunnen worden getrokken of beslissingen die daarop moeten worden gebaseerd, dienen Opdrachtgever en/of Gebruikers intern te overleggen. De ©CarePocket App is niet ontworpen om Opdrachtgever en/of Gebruikers te waarschuwen met betrekking tot de gezondheid van patiënten en er kunnen risico’s voor gezondheid bestaan zonder dat dit “zichtbaar” is vanuit de ©CarePocket App.

7.3 Voor zover de ©CarePocket App toestaat informatie te raadplegen die door Opdrachtgever en/of Gebruikers is aangeleverd en door ©Brandsparency Studio als webcontents in de ©CarePocket App is toegevoegd, is ©Brandsparency Studio niet in een positie om de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van dergelijke informatie te controleren. Opdrachtgever en/of Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid om de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit van dergelijke informatie zelf te verifiëren. ©Brandsparency Studio is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat dergelijke informatie niet volledig, nauwkeurig of actueel is.

7.4 Bij misbruik van de verstrekte QR code zoals in artikel 4.3 van deze gebruiksvoorwaarden beschreven, is ©Brandsparency Studio niet aansprakelijk en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die de ©CarePocket App door middel van de verstrekte QR code op een Device installeert en gebruikt, ook daadwerkelijk werkzaam is bij Opdrachtgever. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de verstrekte QR code en gebruik van de ©CarePocket App in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, zal Opdrachtgever ©Brandsparency Studio daarvan onverwijld in kennis stellen. In geen geval zal ©Brandsparency Studio aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

7.5 Opdrachtgever en/of Gebruikers zijn te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de ©CarePocket App en de informatie (webcontents) die in de ©CarePocket App wordt gepubliceerd. Opdrachtgever en/of Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. ©Brandsparency Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de (met behulp van Onderhoud) gepubliceerde informatie op de ©CarePocket App. Opdrachtgever en/of Gebruikers vrijwaren ©Brandsparency Studio voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever en/of Gebruikers (met behulp van Onderhoud) gepubliceerde informatie onrechtmatig is.

7.6 ©Brandsparency Studio zal van tijd tot tijd updates uitgeven om eventuele fouten op te lossen, de prestaties van de ©CarePocket App te verbeteren of nieuwe functionaliteiten toe te voegen. ©Brandsparency Studio zal zich inspannen om dit buiten gebruikelijke werktijden uit te voeren, en een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de ©CarePocket App voor Opdrachtgever en/of Gebruikers te waarborgen, maar kan niet garanderen dat de Dienst continu, zonder onderbrekingen, beschikbaar zal zijn voor Opdrachtgever en/of Gebruikers. ©Brandsparency Studio is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (de Dienst van) de ©CarePocket App.

7.7 ©Brandsparency Studio levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de ©CarePocket App een betrouwbare webapplicatie is, maar kan niet garanderen dat de ©CarePocket App vrij kan zijn van fouten, defecten, malware en virussen. ©Brandsparency Studio is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de ©CarePocket App, inclusief schade veroorzaakt door malware of virussen.

7.8 De specificaties, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden van de ©CarePocket App zijn vastgelegd in de door ©Brandsparency Studio verstrekte Documentatie. Alle overige door Opdrachtgever en/of Gebruikers of derden verstrekte informatie bindt ©Brandsparency Studio niet en is slechts bedoeld ter algemene informatie. Deze informatie kan niet worden beschouwd als een toegezegde of gegarandeerde specificatie en/of functionaliteit en/of gebruiksmogelijkheid, tenzij ©Brandsparency Studio dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard.

7.9 Indien de ©CarePocket App modules en/of plugins van andere softwareleveranciers bevat, is ©Brandsparency Studio niet aansprakelijk voor schade die door derden of toeleveranciers wordt toegebracht aan de functionaliteiten van de ©CarePocket App.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Afgezien van de door Opdrachtgever en/of Gebruikers verstrekte webcontents, berusten de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) het framework, user interface (UI), user experience (UX) en de door ©Brandsparency Studio verstrekte Documentatie van de ©CarePocket App, uitsluitend bij ©Brandsparency Studio. Niets in deze gebruiksvoorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. Opdrachtgever en/of Gebruikers erkennen deze rechten en zullen zich van iedere vorm van inbreuk daarop onthouden.

8.2 Het eigendom van door ©Brandsparency Studio verstrekte concepten of (proef)-ontwerpen van de ©CarePocket App blijft volledig bij ©Brandsparency Studio rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan ©Brandsparency Studio hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is ©Brandsparency Studio gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

9. Slotbepalingen

9.1 Op het gebruiksrecht, Dienst en Licentie van de ©CarePocket App en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 De Nederlandse tekst van deze gebruiksvoorwaarden van de ©CarePocket App is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

9.3 ©Brandsparency Studio behoudt zicht het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van de ©CarePocket App te wijzigen of aan te vullen.

Get the App

Raadpleeg. Bereken. Onderweg naar de patiënt…

Maak gebruik van de CarePocket App en ontdek alle
mogelijkheden en slimme functionaliteiten die het mogelijk
maken om jullie dagelijkse werk efficiënter te maken.

Volg ons op Twitter

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van
het laatste nieuws van de CarePocket App!

2024 ©CarePocket App • Alle rechten voorbehouden

Powered by ©Brandsparency Studio

error: Content is ©protected.